Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 Pionki dnia 09.03.2017 r.

KOMUNIKAT

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu.

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Z 2012, poz 159 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069) uprzejmie informuję, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (historie chorób pacjentów leczonych w SPZZOZ w Pionkach) z lat 1988-1994.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskania dokumentacji) - proszeni są o składanie wniosków (załącznik nr 1) w sekretariacie SPZZOZ w Pionkach przy ul. Sienkiewicza 29 do dnia 10.04.2017 r.

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Statystyce Szpitalnej SPZZOZ w Pionki, okazaniu dokumentu tożsamości, potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniem odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

 

Szczegółowa informacja pod nr, telefonu 48 612 13 13 wew. 448; 48 612 90 31 wew. 104

 

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi po 10 kwietnia 2017 r.

 

 

Dyrektor

 /-/

 Aleksander Gawlik

 

Załącznik do pobrania: http://spzzozpionki.pl/images/20170310_wniosekDokumentacjaMedyczna.pdf