Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

zoz_zol_logo_mzwpu.png

dla rozwoju Mazowsza

 

„Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach”

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

 

Poziom dofinansowania z EFRR: 76,41%

Całkowita wartość Projektu: 7.610.400,54PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 5.815.107,05PLN

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Geneza:

 1. 07.04.2009r. - Złożenie Wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach” do MJWPU Warszawa ul. Jagiellońska 74 – Nr wniosku – RPO/00008/09/7.3; kanc.184/09;
 2. 08.06.2009r. –informacja o pozytywnej ocenie formalnej wniosku przez MJWPU, przekazanie do oceny merytorycznej
 3. 03.02.2010r. – informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. Wynik 69,5 punktu co stanowi minimum 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Ze względu na ustalony poziom alokacji w przedmiotowym konkursie w ramach Działania 7.3. RPO WM wniosek został umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe, jednakże z braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania. Jednocześnie zgodnie z Procedurą odwoławczą dla wniosków…RPO WM 2007-2013 z dnia 7 kwietnia 2009r. nie przysługuje nam prawo do wniesienia protestu.
 4. 23.09.2010r. – informacja MJWPU o możliwości wniesienia protestu w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w informacji.
 5. 05.10.2010r. – złożenia Protestu do MJWPU
 6. 23.11.2010r. – uwzględnienie Protestu przez MJWPU, przekazanie wniosku do ponownej oceny merytorycznej
 7. 17.12.2010r. – informacja o negatywnej ocenie merytorycznej wniosku (54,5 punktu), wykluczenie z możliwości dofinansowania wniosku.
 8. 10.01.2011r. wniesienie Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na stanowisko MJWPU
 9. 10.02.2011r. – Wyrok WSA – uwzględniający naszą Skargę, stwierdzający, iż ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez MJWPU.
 10. 13.04.2011r. – MJWPU informuje, iż protest został ponownie rozpatrzony i uwzględniony zgodnie z wyrokiem WSA
 11. 27.06.2011r. – informacja o ponownej ocenie merytorycznej, uzyskaliśmy 67,5 punktu, co stanowi minimum 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Ze względu na ustalony poziom alokacji w przedmiotowym konkursie w ramach Działania 7.3. RPO WM wniosek został umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe, jednakże z braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania.
 12. Lata 2011-2013 – pisma SPZZOZ w Pionkach do instytucji państwowych o wsparcie finansowe – współfinansowanie Budowy ZOL, jak również do instytucji wdrażającej programy unijne w celu zwiększenia alokacji środków finansowych w Działaniu 7.3.
 13. 29.06.2012r. – Porozumienie zawarte pomiędzy MJWPU a Dyrektorem SPZZOZ w Pionkach o możliwości dofinansowania Projektu. Beneficjent zrezygnował okresowo z obniżonego wsparcia finansowego tj. 51,54% ze środków EFRR.
 14. Lata 2012-2013- korespondencja pomiędzy SPZZOZ, MJWPU, Zarządem WM.
 15. 10.09.2013r. Uchwała Rady Miasta Pionki o dofinansowaniu Projektu w wysokości 500.000zł (zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
 16. 01.10.2013r. Uchwała Nr 1720/291/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego zatwierdzenie listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej. Projekt SPZZOZ w Pionkach uzyskał 79,16% do dofinansowania ze środków EFRR.
 17. 01.10.2013r. – Uchwała Nr 299/XXXIII/2013 Rady Powiatu Radomskiego o dofinansowaniu udziału własnego projektu ZOL-u w Pionkach.
 18. 02.10.2013r. – Pismo z MJWPU w sprawie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu.
 19. 28.10.- 18.11.2013r. - Przekazanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy,
 20. 21.11.2013r. – kontrola MJWPU – prawidłowość zakończonego postępowania PZP.
 21. 18.12.2013r. – informacja o pozytywnej ocenie formalnej Wniosku.
 22. 14.01.2014r. – przekazanie Wniosku do Wydziału Wdrażania Priorytetu VII RPO WM
 23. 07.02.2014r. – pismo SPZZOZ w Pionkach do MJWPU dotyczące wyrażenia zgody na obniżoną wartość dofinansowania Projektu ze środków ERRR do kwoty dostępnej w Działaniu 7.3.
 24. 24.02.2014r. – Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach” pomiędzy SPZZOZ w Pionkach a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

REALIZACJA PROJEKTU - I ETAP – BUDOWA

 1. 21.02.2014r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa Zakładu Opiekuńczego- Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach”. Zakres zamówienia obejmuje budowę budynku i zagospodarowanie przynależnego mu terenu na działce nr ewid. 419/2 Pionki ul. 15 Stycznia 1, gmina Pionki, powiat radomski. Termin składania ofert: 27.03.2014r.
 2. 22.04.2014r. - podpisano umowę z Zakładem Inwestycji Budownictwa PEKABUD Kazimierz Perłowski, Łączany 67a, 26-680 Wierzbica
 3. 08.04.2014r. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących zadanie: „Budowa Zakładu Opiekuńczego- Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach. Termin składania ofert: 17.04.2014r.
 4. 12.05.2014r. - podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycyjnej sp. z o.o. w Radomiu, ul. Potkanowska 50.

 

Charakterystyka budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych

i niepełnosprawnych

 

Budynek przeznaczony będzie dla pensjonariuszy w podeszłym wieku wymagających opieki pielęgniarskiej, lekarskiej oraz pomocy w wykonywaniu codziennych funkcji bytowych oraz dla osób po przebytych chorobach wskutek, których nie są w stanie samodzielnie wykonywać w/w funkcji i wymagają całodobowej opieki.

Ośrodek przeznaczony będzie dla około 86 pensjonariuszy zakwaterowanych w pokojach 2 i 3 osobowych.

 

Opis ogólny budynku.

Podstawowe dane liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy: 1.331,1m2, powierzchnia całkowita: 2.418,9 m2, powierzchnia użytkowa: 2.221,4 m2, kubatura 8.530 m2, liczba kondygnacji nadziemnych użytkowych: 2, liczba kondygnacji podziemnych – częściowe podpiwniczenie służące celom technicznym:1.

- Bilans terenu: powierzchnia działki: 1.8 ha, dojazd i dojścia piesze: 2.135 m2, zieleń ozdobna: 3.613 m2.

Budynek składa się z 2-ch części różniących się wymiarami, ukształtowanych w formie litery „L”, zlokalizowany jest w m. Pionki przy ul.15 Stycznia 1 (dz. nr 419/2). Na jednej działce należącej do jednego właściciela.

Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne oraz część podziemną usytuowaną poza obrysem budynku przeznaczoną na pomieszczenia techniczne.

W całym budynku są trzy obudowane klatki schodowe, które łączą wszystkie kondygnacje użytkowe budynku.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu budowlanego opieki zdrowotnej i zagospodarowania terenu tj: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym: wycinka drzew z karczowaniem korzeni i ich usunięcie z terenu budowy, rozebranie istniejącego ogrodzenia i nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, roboty ziemne z uwzględnieniem ukształtowania terenu dla właściwego poziomu posadowienia fundamentów, betonowanie, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje przeciwwilgociowe, roboty murarskie, warstwy podposadzkowe, roboty tynkarskie, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane, stolarka okienna i drzwiowa, roboty ciesielskie, obróbki blacharskie, roboty malarskie, dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz windy towarowej, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, montaż kompletów wypoczynkowych na zewnątrz budynku, roboty w zakresie kształtowania dróg, chodników, sieć oświetlenia zewnętrznego.

 

Galeria zdjęć:

zoz_zol_0001.jpg zoz_zol_0002.jpg zoz_zol_0003.jpg zoz_zol_0004.jpg zoz_zol_0005.jpg zoz_zol_0006.jpg zoz_zol_0007.jpg zoz_zol_0008.jpg

06.06.2014

zoz_zol_0001.jpg zoz_zol_0001.jpg zoz_zol_0001.jpg zoz_zol_0001.jpg

18.06.2014

zoz_zol_0001.jpg zoz_zol_0001.jpg zoz_zol_0001.jpg zoz_zol_0001.jpg zoz_zol_0001.jpg

06.11.2014

obrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazek

09.06.2015

obrazekobrazekobrazekobrazekobrazek

05.07.2015

obrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazek