Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

 

Zarząd Powiatu Radomskiego działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 217) ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych w SPZZOZ w Pionkach, ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki.

Konkurs przeprowadza się w oparciu o art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2013r., poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U z 2012r., poz. 182.).

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U z 2011r., nr 151, poz. 896), tj:

1) posiadać tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

2) posiadać 8-letni staż pracy w zawodzie.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6) zaświadczenie o niekaralności;

7) CV i list motywacyjny;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postepowania konkursowego na dane stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

Kandydatom na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych udostępnia się materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

 

Materiały udostępnione są do wglądu w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, przy ul. Sienkiewicza 29, w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.00.

 

Oferty konkursowe należny składać do dnia 20.05.2015r.:

• osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu, przy ul. Domagalskiego 7, w pokoju nr 021 (kancelaria);

• drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomiu)

 

Oferty należy składać lub wysyłać w zamkniętej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza swoje. imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych w Samodzielny! m Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach".

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert konkursowych.

 

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.

 

Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.