Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

ZPORR  UE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26-670 Pionki
ul. Sienkiewicza 11
www. spzzozpionki.pl

Tablica informacyjna

Projekt nr Z/2.14/I/1.5/1903 „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Celem projektu jest utworzenie wewnętrznej sieci SPZZOZ w Pionkach w skład którego wchodzi:

 • Zakup jednostki centralnej - platformy serwera
 • Wykonanie połączenia internetowego pomiędzy poszczególnymi budynkami zakładu
 • Utworzenie punktów rozdzielnych w każdym z budynków objętych projektem
 • Okablowanie sieciowe wewnątrz budynków
 • Zakup 42 stacji roboczych dla oddziałów, poradni, pracowni i innych jednostek organizacyjnych
 • Zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego oraz systemów operacyjnych
 • Zakup oprogramowania medycznego niezbędnego do prawidłowego zarządzania informacjami, przesyłu dokumentacji i archiwizacji danych.

Wartość Projektu wynosi 567.446,40PLN dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 279.392,20PLN. Realizację Projektu zakończono 2008.