Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

dot. przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych (nr postęp. SZP-6/2014)

------------------------------------------

termin składania ofert upłynął 27-03-2014r., o godz. 09:30

---------------------------------------------

Zgodnie z dyspozycją art.42 ust.1 PZP specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępniano na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (tj. od 21-02-2014r.) do upływu terminu składania ofert wskazanego powyżej.