Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

SPZZOZ w Pionkach :: dział plików RSS

postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej wartości, o której mowa w art.4 pkt.8 PZP i mniejszej od progów unijnych RSS

Zawartość Foldery/Pliki
(2/3)
(1/23)

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 16-11-2018r., o godz. 09:15  (zgodnie z dyspozycją art.42 ust.1 PZP, SIWZ udostępniano na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert)

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 PZP.

Termin ten upływa z dniem 19-11-2018r.

(0/3)

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 21-05-2018r. o godz. 09:30

Zgodnie z dyspozycją art.42 ust.1 PZP, SIWZ udostępniano na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

 

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu: Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach (RPO WM 2014-2020)

 

UWAGA: Wykonawcy, którzy złożyli oferty, przekazują zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23. Termin ten upływa z dniem 24-05-2018r.

(0/2)

Termin składania ofert upłynął 09-01-2018r. o godz. 09:30.

 

Zgodnie z dyspozycją art.42 ust.1 PZP, SIWZ udostępniano na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

(0/2)

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu: Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach (RPO WM 2014-2020)

 

Termin składania ofert upłynął 26-04-2018r. o  godz. 09:30. 

SIWZ udostępniano na stronie internetowej zgodnie z dyspozycją art.42 ust.1 ustawy PZP. 

 

(0/3)

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu: Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach (RPO WM 2014-2020)

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 25-05-2018r. O GODZ. 09:30

 

Zgodnie z dyspozycją art.42 ust.1 PZP, SIWZ udostępniano na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

 

 

 

Remository® 3.56 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript