Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

Reklama produktów leczniczych na terenie SPZZOZ w Pionkach

(Zarządzenie nr 6/2009r Dyrektora SPZZOZ w Pionkach z dnia 6 lutego 2009r.)

Zarządzenie nr 6 /2009r.
Dyrektora SPZZOZ w Pionkach
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie reklamy produktów leczniczych na terenie SPZZOZ w Pionkach

 

 Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie reklamy produktów leczniczych 
/ D.U.  z dnia 28 listopada 2008r. /

zarządzam co następuje:
 

§ 1.

1. Reklama produktu leczniczego polegająca na bezpłatnym dostarczaniu jego próbek może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych w jednostkach SPZZOZ w Pionkach do wystawiania recept, pod warunkiem że:
1) osoba upoważniona do wystawiania recept wystąpiła w formie pisemnej do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie próbki produktu     leczniczego,
2) osoba dostarczająca próbkę prowadzi ewidencję dostarczanych próbek ,
3) każda dostarczana próbka nie jest większa niż jedno najmniejsze opakowanie produktu      leczniczego dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) każda dostarczana próbka jest opatrzona napisem "próbka bezpłatna - nie do sprzedaży"
5) do każdej dostarczanej próbki dołączona jest Charakterystyka Produktu Leczniczego albo  Charakterystyka Produktu  Leczniczego Weterynaryjnego,
6) ilość próbek tego samego produktu leczniczego dostarczanych tej samej osobie nie        przekracza pięciu opakowań w ciągu roku.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do próbek dostarczanych do lekarza i zastosowanych do leczenia pacjentów w placówkach SPZZOZ w Pionkach. Próbki te muszą być ewidencjonowane przez  aptekę szpitalną.

§ 2.

Odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept w SPZZOZ w Pionkach w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w celu reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept, nie może utrudniać prowadzenia  przez nich działalności i odbywa się z zachowaniem poniższych postanowień.

§ 3.

 1.   Spotkanie, o którym mowa w § 2 odbywa się poza godzinami pracy osób uprawnionych         do  wystawiania recept.
2. Odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept w SPZZOZ w Pionkach przez przedstawiciela medycznego lub handlowego wymaga każdorazowej zgody  Dyrektora SPZZOZ w Pionkach na każde spotkanie oddzielnie dla każdego przedstawiciela w Pionkach, po złożeniu pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
Wzór zgody określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Wyłącznym miejscem na terenie SPZZOZ w Pionkach, w którym spotkania mogą się odbywać jest pomieszczenie szkoleniowe położone w budynku
Poradni Specjalistycznych przy ul. Sienkiewicza 11 w Pionkach
(parter, przy Por.Chirurgicznej).
 4.  Koszty korzystania z pomieszczenia o którym mowa w ust.2 ponosi każdorazowo        przedstawiciel medyczny lub handlowy. Wysokość opłat z tytułu korzystania z pomieszczeń zostanie określona w odrębnym zarządzeniu. 

§  4.

Zobowiązuje kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych SPZZOZ w Pionkach  do zapoznania wszystkich osób uprawnionych do wystawiania recept w SPZZOZ  w Pionkach z treścią niniejszego zarządzenia i zapewnienie nadzoru nad jego  przestrzeganiem.

§  5. 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz załącznik .