Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

Pionki, dnia 26 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr  17   /2012 roku

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Sienkiewicza 29,  26-670 Pionki

w sprawie przeprowadzenia w trybie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia  zdrowotne  w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Z dnia 1 czerwca 2011 Nr 112, poz. 654)  zarządzam co następuje:


§1 .

     Ustala się treść  ogłoszenia  konkursu  ofert  jak poniżej :

                Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Sienkiewicza 29 ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 • 1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Podstawowej

Opieki Zdrowotnej - Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej określonych  

w dwóch zadaniach:

      Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ludności m. Radomia - obszar   południowy (od ulic: Wolanowskiej, Maratońskiej, 1905 Roku,   Al.J.Grzecznarowskiego, Słowackiego) w Radomiu, ul. Krychnowicka 1.

      Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ludności Powiatu Radomskiego w dwóch miejscach: Pionki, ul. Sienkiewicza 29 oraz Radom, ul.  Okulickiego 58/70.

                        

2. Szczegółowe warunki świadczenia usług zdrowotnych  określa Regulamin konkursu,  wzory umów stanowiące załączniki do regulaminu oraz powszechnie obowiązujące   przepisy prawa.

3. Umowy na świadczenie usług zawarte zostaną na okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

4. Wymaga się złożenia ofert na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).

5. Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZZOZ Pionki, zgodnie z ogłoszeniem znajdującym się na stronie internetowej SP ZZOZ w Pionkach w zaklejonych kopertach, na 

    kopercie należy umieścić:

           a) Imię i Nazwisko Oferenta,

           b) Adres do korespondencji,

           c) Zapis co najmniej następującej treści:

 

 „Konkurs ofert - oferta na świadczenia zdrowotne zakresie wykonania Zadania ........."

     w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2012r. do  godz.10.00. ( decyduje data i godzina wpływu oferty).  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2012 r. o godzinie 10:05 w siedzibie Udzielającego  

    Zamówienia.

7. Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.

9. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w budynku SP ZZOZ w  Pionkach, ul. Sienkiewicza 29 w dniu 27.12.2012r. godz. 14.00.

10. Materiały konkursowe będą udostępnione oferentom w Sekcji Służby Pracowniczej   Pionki, ul. Sienkiewicza 29, budynek Administracji, w którym również są do pobrania  

      formularze ofertowe.

§ 2.

         Powołuję komisję konkursową w składzie

             1)    Przewodniczący:       Maria Bielska

             2)    Członek :                    Lech Sroka

             3)    Sekretarz:                  Danuta Rojek

§ 3 .

 Ustala się  regulamin  konkursu   stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia .

§ 4.

Ogłoszenie  o  przeprowadzenie konkursu  o treści jak  w  § 1  jak również Regulamin konkursu podlega    publikacji   na stronie internetowej SPZZOZ w Pionkach WWW. spzzozpionki oraz  na tablicy ogłoszeń SP ZZOZ (budynek Administracji)  w Pionkach, ul. H. Sienkiewicza 29.                          

§ 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

ul. Sienkiewicza 29

26-670  Pionki

tel. 48-612-13-81

fax. 48-612-13-81

NIP - 812-16-49-620, REGON - 670140015

 

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI  ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

 

REGULAMIN KONKURSU

Art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ustawy o działalności leczniczej

 (Dz. U. Z dnia 1 czerwca 2011 Nr 112, poz. 654

 

•I.      Przedmiot konkursu

  1.  Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Podstawowej  Opieki Zdrowotnej - Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej określonych  

       w dwóch zadaniach:

      Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ludności m. Radomia - obszar   południowy (od ulic: Wolanowskiej, Maratońskiej, 1905 Roku,  Al.J.Grzecznarowskiego, Słowackiego) w Radomiu, ul. Krychnowicka 1.

      Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ludności Powiatu Radomskiego w  dwóch miejscach: Pionki, ul. Sienkiewicza 29 oraz Radom, ul. 

                         Okulickiego 58/70.     

                   2.  Każdy przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

   3.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych następować będzie w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy Udzielającym Zamówienia a  Przyjmującym Zamówienie, określonych w Harmonogramie udzielania świadczeń, który stanowił będzie załącznik do umowy.

   4.   Udzielający zamówienia na czas udzielania świadczeń udostępnia Przyjmującemu zamówienie odpowiednie pomieszczenie.

   5. Przyjmujący Zamówienie w czasie, w którym zobowiązany jest do udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem nie może udzielać świadczeń dla innego świadczeniodawcy.

   6.  Udzielający zamówienie nie zapewnia Przyjmującemu zamówienie odzieży roboczej.

   7.  Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:

 • a) przestrzegania regulaminów, zarządzeń, przepisów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • b) przestrzegania przepisów bhp i p/poż. na terenie zakładu.

   8.  Okres obowiązywania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

•II.    Warunki udziału w  konkursie.

 • 1. Prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej.
 • 2. Prawo do wykonywania zawodu.
 • 3. Wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja odpowiadająca przedmiotowi zamówienia.
 • 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności w zakresie objętej przedmiotem zamówienia.
 • 5. Zdolność do wykonywania pracy na stanowisku, o które ubiega się oferent.

 

III. Warunki formalne sporządzenia oferty

     1.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z Regulaminem Konkursu, w formie pisemnej, maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem).

 2.  Kompletna oferta, to oferta złożona łącznie z załącznikami. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1   wypełniony i podpisany  jak wyżej w pkt. 1 Rozdziału III Regulaminu.

 3. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę Oferentów, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty tak, aby możliwe było zachowanie tajemnicy oferenta.

 • 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić:
 • 1) Imię i Nazwisko Oferenta,
 • 2) Adres do korespondencji,
 • 3) Zapis co najmniej następującej treści:

„Konkurs ofert  - Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonania Zadania ........"

5.  Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert cząstkowych na wykonanie  poszczególnych zadań.

6. Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również w/w dokumentów na język polski, poświadczone przez oferenta.

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku konkursu.

8. Wszystkie terminy wskazane w niniejszym Regulaminie konkursu należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.

9. Jeżeli do oferty załączane są kopie dokumentów należy potwierdzić je za zgodne z oryginałem. Przy potwierdzeniu należy podać:  

    za zgodność z oryginałem, datę, podpis i imienną pieczątkę. Potwierdzić za zgodne z oryginałem ma osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.

 

IV. Wykaz dokumentów żądanych od Oferentów

Oferta powinna zawierać:

 • 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Regulaminu
 • 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 • 4. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą OIL.

•5.        Kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC lub zobowiązanie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych,

 • 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które ubiega się oferent lub dołączone oświadczenie, że zostanie dostarczone przed podpisaniem umowy.
 • 7. W przypadku gdy w/w dokumenty znajdują się w posiadaniu Udzielającego Zamówienia, Oferent może złożyć oświadczenie, że dane w nich zawarte są aktualne - Załącznik nr 2 do regulaminu.

V. Kontakt z Udzielającym zamówienia

 • 1. Sposób kontaktu z oferentami - telefonicznie, e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 2. Wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Sekcji Służby Pracowniczej i Gospodarki Materiałowej - Danuta Rojek , tel. 48 612-13-81,

 

VI. Miejsce i termin składania ofert

                Oferty należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie SP ZZOZ w Pionkach przy ul.  Sienkiewicza 29 do dnia 19.12.2012r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu  Udzielającego Zamówienia.

VII.  Termin związania ofertą.

      Oferent związany będzie ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2012r. o godz. 10.05 w siedzibie SP ZZOZ w Pionkach.

          IX.   Kryteria oceny ofert.

                  Udzielający zamówienia przy ocenie ofert kierował się będzie następującym kryterium:

          100 % cena za 1 godzinę udzielania świadczeń w poszczególnych  zadaniach.

Ocena ofert zostanie dokonana według zaproponowanych cen

       X.  Rozstrzygniecie postępowania

 • 1. Przystępując do rozstrzygnięcia konkursu, komisja dokonuje kolejno następujących czynności:
 • 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
 • 2) otwiera koperty z ofertami,
 • 3) nazwiska oferentów które złożyły oferty,
 • 4) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert,
 • 5) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w pkt. X
 • 6) nie dokonuje wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych ;
 • 7) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 • 8) komisja konkursowa może zobowiązać oferentów do usunięcia braków formalnych w terminie 2 dni od daty wezwania pod rygorem odrzucenia oferty,
 • 9) wybiera najkorzystniejszą ofertę .
 • 2. Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w pkt. 1, 2 3,

              XI . Odrzucenie  oferty

    1. Odrzuca się ofertę;

         1)   złożoną przez  oferenta  po terminie;

         2)   zawierającą nieprawdziwe informacje;

         3)   jeżeli  oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;

         4)   jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

         5)   jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

         6)   jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną;

         7)   jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w niniejszym regulaminie,

         8)   ofertę złożoną przez  oferenta z którym została rozwiązana przez SPZZOZ w Pionkach umowa o udzielanie świadczeń  zdrowotnych  w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta..

          2.  W przypadku gdy braki, o których mowa w  pdpkt. 1-7, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.

          3. W przypadku gdy  oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

   XII .  Unieważnienie  postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

    1.  Dyrektor SPZZOZ w Pionkach  unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń  zdrowotnych, gdy:

     1)   nie wpłynęła żadna oferta;

     2)   wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt.2;

     3)   odrzucono wszystkie oferty;

     4)   kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  SPZZOZ  przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;

     5)   nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie  zamawiającego , czego nie można było wcześniej przewidzieć.

    2.  Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

       XIII Wyniki konkursu.

 • 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.
 • 2. Ogłoszenie, o których mowa w pkt.1, zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany.
 • 3. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w budynku SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29 w dniu 27.12.2012r. godz. 14.00.

 XIV .  Środki odwoławcze i skarga.

 • 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SPZZOZ zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i art.154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • 2. Środki odwoławcze nie przysługują na:
 • 1) niedokonanie wyboru oferenta;
 • 2) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • 3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 • 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
 • 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
 • 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 • 7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SPZZOZ w Pionkach.
 • 8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

9.     Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora  SPZZOZ w  Pionkach  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

10.    Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołaniawstrzymuje zawarcie  umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

   XV.    Zawarcie umowy

1. Udzielający zamówienia zawrze umowy z wybranym oferentem w terminie nie krótszym 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

 • 2. Wzory umów - stanowią załączniki do Regulaminu konkursu określone jako:

3 a dla świadczeń udzielanych w Radomiu, ul. Krychnowicka 1.

3 b dla świadczeń udzielanych dla ludności Powiatu Radomskiego (Pionki, ul.Sienkiewicza 29 oraz Radom,ul.Okulickiego 58/70).           

       

        Załączniki do Regulaminu konkursu:

       

                   1. Formularz oferty.

                   2. Oświadczenie.

                   3. Wzory umów.