Dzierżawa aparatu i dostawa odczynników oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych do badań: D-DIMER, NT-PROBNP, CA 19-9, Witamina D

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 02-12-2020r., godz. 09:30 pliki do pobrania: Protokół z czynności otwarcia ofert zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty odpowiedź na zapytanie ogłoszenie o zamówieniu Zapytanie Ofertowe – Warunki Zamówienia zał.1 – formularz oferty zał.2A ...
Projekty UE

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Projekt realizowany w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „e-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ...

Dostawy szczepionek przeciw grypie

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 02-12-2020r. o godz. 11:30   pliki do pobrania: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP z dnia 24.11.2020r. pod nr 614861-N-2020 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zał.1-formularz oferty za...

Zakup zestawów łóżkowych

Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości  i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach” Termin składania ofert upłynął 27-11-2020r. o godz. ...

Mobilny aparat Rtg do zdjęć przyłóżkowych

Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach” TERMINU SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 01-12-2020r. o godz. 1...