Praca

Pionki, dnia 12.05.2022r.

OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zatrudni:

Kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. Nr 151 poz. 896 z póź. zm.) proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 • prawo wykonywania zawodu;
 • opisana koncepcja kierowania Zakładem;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie była karana,
 5. posiada wykształcenie wyższe – tytuł mgr pielęgniarstwa oraz dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa opieki długoterminowej lub geriatrii,
 6. posiada minimum 5 – letnia doświadczenie zawodowe.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania i CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29

e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl, tel: 486121381 w.101

Oferty należy złożyć do dnia 23.05.2022r. do godz. 16.00

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.”

Zapraszamy do współpracy.

Przygotował: Dział Kadr