Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Aparat USG z 3 głowicami: 2 brzuszne i 1 endovaginalna”, realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”

Termin składania ofert upłynął 15-09-2020r. o godz. 10:30

pliki do pobrania:

Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane uprzednio w BZP z dnia 03.09.2020r. pod nr 580968-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał. nr 3 – Wzór umowy

zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał. nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23