Dostawy materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 19-08-2022r., do godz. 14:00   pliki do pobrania:  Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia zał. nr 2 – oświadczenie sankcyjne Wykonawcy zał. nr 3 – wzór umowy zał. nr 4 – Ochrona danych osobowych – RODO O...

Dostawy produktów ochronnych

Termin składania ofert upłynął 28-07-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 – f.asort.-cen. PZ zał. nr 2 – oświadczenie sankcyjne Wykona...

Dostawy gazów medycznych

Termin składania ofert upłynął 05-04-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  Zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty zał.1-formularz ofertowy zał.2-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia zał.3-wzór umowy...

Medyczne produkty jednorazowe do iniekcji, infuzji i transfuzji

Termin składania ofert upłynął 07-04-2022r. o godz. 10:00 Informacja – sprostowanie omyłki pisarskiej: W treści zaproszenia do złożenia oferty omyłkowo wskazano numer postępowania: SPZZOZ-ZP-12/2022) Właściwy numer postępowania to: SPZZOZ-ZP-13/2022   pliki do pobrania:  zawiadomien...