Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony: www.spzzozpionki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-08-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez SPZZOZ w Pionkach.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnia .W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest ………………………….. – Kontakt: .………………………….. tel. ………………………. dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Podmiotową stronę: www.spzzozpionki.pl można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Strona automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. SPZZOZ w Pionkach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

 

Dostępność architektoniczna

SPZZOZ w Pionkach jest zlokalizowany w sześciu budynkach:

  • przy ul. Sienkiewicza 29 – 2 budynki,
  • przy ul. Niepodległości 1 – 2 budynki,
  • przy ul. Niepodległosci 1A – 1 budynek
  • przy ul. Harcerskiej 1 – 1 budynek.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator do spraw dostępności w SPZZOZ w Pionkach
…………………… kontakt – e-mail: .………………….., tel………………………..
Na ten adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski i żądania zapewnienia dostępności.

 

2021.04.29 raport dostępności