Teczka - zamówienia publiczne

Termin składania ofert upłynął 11-05-2020r. o godz. 11:45

dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

protokół otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – formularze asortymentowo-cenowe zadań

zał. nr 3 – wzór umowy