Teczka - zamówienia publiczne

Termin składania ofert upłynął 01-06-2020r. o godz. 12:30

pliki do pobrania:

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 PZP_wybór oferty

Informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

ZMIANA TREŚCI SIWZ – terminy

WAŻNE: dodatkowe wyjaśnienie do odpowiedzi na pytanie nr 9 z zapytania nr 2

Wyjaśnienie do odpowiedzi na pytanie nr 9 z zapytania nr 2

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 1; zmiana treści SIWZ/ załączników do SIWZ

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu_542540-N-2020 z dnia 2020-05-21

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_540091881-N-2020 z dnia 27-05-2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 1A – Formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 3 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. nr 3A – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 5 – wzór umowy

zał. nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23