Termin składania ofert upłynął 29-12-2020r. o godzinie: 12:45

 

pliki do pobrania:

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dot. zad.19

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dot. zad.2 i 5

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dot. zad. 4, 6-11, 14-18, 20 i 21

Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

Informacja, o której mowa w art.92 ust.1 pkt.7) ustawy PZP – unieważnienie postępowania w zakresie dot. zadań: 1, 3, 12 i 13

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 3

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 4

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 5

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 6

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 7

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 8

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 9

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 10

ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP w dniu 17-12-2020r. pod nr 768073-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia: zad.1-13

zał.2 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia: zad.14-21

zał.3-wzór umowy

zał.4-oświadczenie – dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

zał.5-oświadczenie – spełnianie warunków udziału w postępowaniu

zał.6-oświadczenie – brak zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał.7-oświadcznie – grupa kapitałowa