Termin składania ofert upłynął 01-10-2020r. o godz. 09:30

pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT – informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane uprzednio w BZP z dnia 23-09-2020r. pod nr 588750-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał. nr 3 – Wzór umowy

zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał. nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23