Termin składania ofert upłynął 10-11-2020r. o godz. 11:30

pliki do pobrania:

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty

Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP-Protokół z sesji otwarcia ofert

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP w dniu 02-11-2020r._nr 605265-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-formularz asortymentowo-cenowy

zał.3-wzór umowy

zał.4-oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

zał.5-oświadczenie dot. spełniania warunków

zał.6-oświadczenie dot. braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

zał.7-oświadczenie_grupa kapitałowa