Termin składania ofert upłynął 09-09-2020r. o godzinie 11:30

pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

zmiana treści SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia (aktualny na dzień 03-09-2020r.)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane uprzednio w BZP-nr 540167637-N-2020 z dnia 04-09-2020r.

ogłoszenie o zamówieniu nr 578757-N-2020_opublikowane uprzednio w BZP z dnia 28-08-2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 3 – Wzór umowy

zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał. nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23