TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 02-12-2020r. o godz. 11:30

 

pliki do pobrania:

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP z dnia 24.11.2020r. pod nr 614861-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2_formularz asortymentowo-cenowy

zał.3_wzór umowy

zał.4-oświadczenie – przesłanki wykluczenia

zał.5-oświadczenie – spełnianie warunków

zał.6-oświadczenie – brak zakazu ubiegania się o zamówienia

zał.7-oświadczenie – grupa kapitałowa