Termin składania ofert upłynął 15-09-2020r. o godz. 13:30

pliki do pobrania:

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane uprzednio w BZP_nr 582235-N-2020 z dnia 07-09-2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 3 – Wzór umowy

zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał. nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23