Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-41/2022 pn.: Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników oraz niezbędnych akcesoriów
i materiałów kontrolnych do badań immunochemicznych

Termin składania ofert upłynął 30-09-2022r. o godz. 10:30

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty

Informacja o złożonych ofertach

zał.1A-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał.1B – Zestawienie parametrów technicznych analizatora

zał.2-oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał.3A-wzór umowy_dzierżawa

zał.3B-wzór umowy_dostawy

zał.4-ochrona danych osobowych-RODO

Zaproszenie do złożenia oferty