"Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach"
realizowana w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza" dla Działania 2.1 „E-usługi", Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza",
Typ projektów: „e-zdrowie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020