Teczka - zamówienia publiczne

Termin składania ofert upłynął 12-05-2020r.,  godz. 11:45

 

dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – formularze asortymentowo-cenowe zadań

zał. nr 3 – wzór umowy

 

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania