ZPORR  UE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26-670 Pionki
ul. Sienkiewicza 29
www. spzzozpionki.pl

Tablica informacyjna

Projekt nr Z/2.14/I/1.5/1903 „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Celem projektu jest utworzenie wewnętrznej sieci SPZZOZ w Pionkach w skład którego wchodzi:

  • Zakup jednostki centralnej – platformy serwera
  • Wykonanie połączenia internetowego pomiędzy poszczególnymi budynkami zakładu
  • Utworzenie punktów rozdzielnych w każdym z budynków objętych projektem
  • Okablowanie sieciowe wewnątrz budynków
  • Zakup 42 stacji roboczych dla oddziałów, poradni, pracowni i innych jednostek organizacyjnych
  • Zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego oraz systemów operacyjnych
  • Zakup oprogramowania medycznego niezbędnego do prawidłowego zarządzania informacjami, przesyłu dokumentacji i archiwizacji danych.

Wartość Projektu wynosi 567.446,40PLN dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 279.392,20PLN. Realizację Projektu zakończono 2008.