Dofinansowanie z Budżetu Państwa - tablica

W dniu 24 września 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Radomskim, reprezentowanym przez Krzysztofa Kozerę – członka Zarządu Powiatu i Rafała Czajkowskiego sekretarza Powiatu a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej reprezentowanym przez Bernardę Dudek – dyrektora, dotycząca udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Zakup Tomografu Komputerowego i aparatu Rtg oraz dostawa sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie pawilonu zabiegowego

dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej”

realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia”

wartość zadania – 6.594.440,65 zł. (100 %),
dotacja z budżetu państwa – 4.220.433,00 zł.
środki Powiatu Radomskiego – 2.334.429,00 zł

środki SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich -Pary Prezydenckiej –39.578,65 zł.

W ramach realizacji zadania do 10 grudnia 2021 r. zakupione zostanie 2470 sztuk :

  1. Tomograf Komputerowy – 1 szt.
  2. Aparat Rtg – 1 szt.
  3. Sprzęt i wyroby medyczne w ilości 895 szt.
  4. Pozostały sprzęt techniczny, gospodarczy, meble itp. w ilości 1573 szt.

Zakup nowych urządzeń/wyposażenia wpłynie na poprawę możliwości diagnostycznych i zabiegowych oddziałów szpitalnych, AOS. Nowoczesny sprzęt wpłynie na zwiększenie zakresu usług medycznych oferowanych na oddziałach szpitalnych oraz ilości i częstotliwości badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych oraz poprawę ich jakości. Nie bez znaczenia pozostaje bardzo duży pozytywny aspekt bezpieczeństwa pracy, co rzutuje na satysfakcję i zadowolenie z wykonywanego zawodu medycznego.