Termin składania ofert upłynął 07-04-2022r. o godz. 10:00

Informacja – sprostowanie omyłki pisarskiej:

W treści zaproszenia do złożenia oferty omyłkowo wskazano numer postępowania: SPZZOZ-ZP-12/2022)

Właściwy numer postępowania to: SPZZOZ-ZP-13/2022

 

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Zaproszenie do złożenia oferty

zał.1-formularz ofertowy

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

zał.3-wzór umowy

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 1

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 2

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 3

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 4