Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”

 

Termin składania ofert upłynął 09-12-2020r. o  godz.08:45

pliki do pobrania:

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt.1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty

Informacje w zakresie określonym w art. 86 ust.5 PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 3

ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP pod nr 760357-N-2020 z dnia 01.12.2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał.3-wzór umowy

zał.4-oświadczenie – przesłanki wykluczenia

zał.5-oświadczenie – spełnianie warunków

zał.6-oświadczenie – brak zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał.7-oświadczenie – grupa kapitałowa