Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”

TERMINU SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 01-12-2020r. o godz. 11:30

 

pliki do pobrania:

Informacja w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP-protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 3

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 4

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 5

sprostowanie – omyłka pisarska

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowane w BZP pod nr 540235716-N-2020 w dniu 24-11-2020r.

zmiana treści SIWZ – terminy

ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP_nr 612035-N-2020 z dnia 18-11-2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał.1-formularz oferty

zał.2-Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał.3-wzór umowy

zał.4-oświadczenie_przesłanki wykluczenia

zał.5-oświadczenie_ spełnianie warunków

zał.6-oświadczenie_brak zakazu ubiegania się o zamówienia

zał.7-oświadczenie_grupa kapitałowa