Projekty zrealizowane w SPZZOZ w Pionkach.

 

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Projekt realizowany w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „e-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (publikacja 20.04.2016)

na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w następujących lokalizacjach: przy ulicy Sienkiewicza 29, ul. Niepodległości l, Harcerskiej 1.

 • Wartość projektu: 3 009 687,00
 • Dofinansowanie: 2 407 749,60 – 80%
 • Wkład własny: 601937,40 zł – 20%
 • Termin realizacji: czerwiec 2018 r.

loga Funduszy Europejskich

Cel bezpośredni projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest informatyzacja i wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

strona: więcej na stronie

 

__________________________________________________________________________________________

Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach

Beneficjent:   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

Całkowita wartość projektu: 7.611.902,54 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 5.816.254,73 PLN

Projekt wspófinansowany przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Termin realizacji Projektu: 21.07.2008 r. – 30.06.2015 r.

    

Cel Projektu:
Podniesienie jakości funkcjonowania, efektywności i dostępności do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pionkach przyczyniło się do poprawy atrakcyjności Mazowsza, a przede wszystkim powiatu radomskiego i gminy Pionki.

Budynek przeznaczony dla pensjonariuszy w podeszłym wieku wymagających opieki pielęgniarskiej, lekarskiej oraz pomocy w wykonywaniu codziennych funkcji bytowych oraz dla osób po przebytych chorobach w skutek, których nie są w stanie samodzielnie wykonywać w/w funkcji i wymagają całodobowej opieki.

strona: zol.spzzozpionki.pl

_________________________________________________________________________________________

Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

ZPORR

Flaga UE
Flaga UE

Projekt nr Z/2.14/I/1.5/1903 „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Celem projektu jest utworzenie wewnętrznej sieci SPZZOZ w Pionkach w skład którego wchodzi:

 • Zakup jednostki centralnej – platformy serwera
 • Wykonanie połączenia internetowego pomiędzy poszczególnymi budynkami zakładu
 • Utworzenie punktów rozdzielnych w każdym z budynków objętych projektem
 • Okablowanie sieciowe wewnątrz budynków
 • Zakup 42 stacji roboczych dla oddziałów, poradni, pracowni i innych jednostek organizacyjnych
 • Zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego oraz systemów operacyjnych
 • Zakup oprogramowania medycznego niezbędnego do prawidłowego zarządzania informacjami, przesyłu dokumentacji i archiwizacji danych.

Wartość Projektu wynosi 567.446,40PLN dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 279.392,20PLN. Realizację Projektu zakończono 2008.

strona: więcej na stronie