Dostawy gazów medycznych

Termin składania ofert upłynął 05-04-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  Zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty zał.1-formularz ofertowy zał.2-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia zał.3-wzór umowy...