Teczka - zamówienia publiczne

Termin składania ofert upłynął 19-06-2020r. o godz. 09:40

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 PZP_wybór oferty

Informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu_nr 549292-N-2020 z dnia 09-06-2020r._opublikowane uprzednio w BZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał. nr 3 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał. nr 6 – Wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego

zał. nr 7 – Wzór umowy

zał. nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23