Wideo odwiedziny

Miło nam poinformować , iż z dniem 04 maja 2020 r. uruchamiamy

w naszym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

 

VIDEO ODWIEDZINY

 

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin m. in.: w ZOL-u, chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom
i umożliwić kontakt naszych pacjentów ZOL-u z najbliższymi

VIDEO ODWIEDZINY – połączenia do 15 minut

będą się odbywały w dni robocze w godzinach 10:15-13:00

 

Terminy można umawiać pod wskazanym poniżej nr telefonu

(48) 612-53-19 w dni robocze w godzinach 9:00-10:00

 

Regulamin realizacji VIDEO ODWIEDZIN

znajduje się na stronie internetowej pod adresem spzzozpionki.pl

 

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek)

 

REGULAMIN VIDEO ODWIEDZIN

dot. organizacji odwiedzin pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za pomocą łączy video.

 

1. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin w szpitalach, m. in. w ZOL-u, Pacjenci Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach będą mogli się kontaktować z osobami uprawnionymi, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu za pośrednictwem łącza video – (VIDEO ODWIEDZINY).

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z łącza video na warunkach określonych niniejszym Regulaminem są osoby, które pacjent upoważnił w dokumentacji medycznej do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych lub do dostępu do jego dokumentacji medycznej.

3. Osoby uprawnione, zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu z pacjentem za pośrednictwem łącza video, powinny umawiać termin VIDEO ODWIEDZIN pod numerem telefonu (48) 612-53-19 w dni robocze w godzinach 9:00 – 10:00.

4. Transmisje VIDEO ODWIEDZIN będą prowadzone w dni robocze w godzinach 10:15-13:00.

5. Termin przeprowadzenia transmisji VIDEO ODWIEDZIN z udziałem uprawnionego ustala się według kolejności zgłoszeń.

6. Czas trwania jednej sesji VIDEO ODWIEDZIN – połączenie maksymalnie do 15 minut.

7. Pacjent będzie uczestniczył w transmisji VIDEO ODWIEDZIN przy użyciu komputera (lub urządzenia mobilnego tj. telefonu lub ipad-a, – w uzasadnionych przypadkach), należących do SPZZOZ Pionki.

8. Delegowany pracownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego będzie udzielał pacjentowi pomocy i asysty w niezbędnym zakresie, związanej z realizacją VIDEO ODWIEDZIN, tak aby zapewnić sprawny i niezakłócony przebieg transmisji.

9. Osoby uprawnione powinny uczestniczyć w transmisji z wykorzystaniem urządzenia wyposażanego w kamerę.

10. Natychmiast po rozpoczęciu transmisji osoba przystępująca do udziału w VIDEO ODWIEDZINACH , powinna przedstawić do kamery dowód tożsamości lub inny dokument w sposób umożliwiający ustalenie danych osobowych, niezbędnych do ustalenia uprawnienia w rozumieniu pkt. 2 do udziału w VIDEO ODWIEDZINACH.

11. W przypadku wątpliwości co do tożsamości uprawnionego, transmisja niezwłocznie zostanie przerwana.

12. SPZZOZ w Pionkach nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane pomiędzy pacjentem, a osobą uprawnioną.

13. Realizacja VIDEO ODWIEDZIN, wymiana informacji pomiędzy pacjentem, a osobą uprawnioną powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do intymności i godności pacjenta.

14. Nie dopuszcza się utrwalania transmisji VIDEO ODWIEDZIN na żadnym nośniku.

15. Przed realizacją VIDEO ODWIEDZIN, osoba uprawniona/osoby uprawnione, powinny potwierdzić pracownikowi ZOL-u, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego warunki.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2020 r.

 

Instrukcja:

Dla korzystających ze SKYPE

  1. sprawdź czy Twój komputer spełnia podstawowe wymagania – opisane poniżej
  2. uruchom SKYPE
  3. znajdź użytkownika ZOL Pionki Pionki
  4. wybierz ikonę kamery
  5. poczekaj, aż operator odbierze rozmowę.

Wymagania sprzętowe:

Sprzęt:

  • komputer z dostępem do Internetu
  • mikrofon
  • kamera

Przeglądarka: