w ramach realizacji zadania: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap III

Termin składania ofert upłynął 13-01-2021r. o godz. 13:15

pliki do pobrania:

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt.1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty

Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP z dnia 30.12.2020r. pod numerem 776152-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2-Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 3-Koncepcja programowo-przestrzenna

zał. nr 3-cz.II-rysunki

A-01 RZUT POZIOM – 1 – inwentaryzacja

A-02 RZUT PARTERU – inwentaryzacja

A-03 RZUT PIĘTRO 1 – inwentaryzacja

A-04 RZUT PODDASZA – inwentaryzacja

A-05 RZUT DACHU – inwentaryzacja

A-06 OBRYS BUDYNKÓW SZPITALA etap I+ etap II, III

A-07 RZUT PIWNICY (poziom – 1) – koncepcja ETAP III

A-08 RZUT PARTERU (poziom 0) – koncepcja ETAP III

A-09 RZUT 1 PIĘTRA (POZIOM +1) – koncepcja ETAP III

A-10 RZUT 2 PIĘTRA (poziom +2) – koncepcja ETAP III

A-11 RZUT DACHU – koncepcja ETAP III

A-12 UPROSZCZONY PRZEKRÓJ WYSOKOŚCIOWY pomiędzy poszczególnymi budynkami – KONCEPCJA III

A-13 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – elewacja nr 1

A-14 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – elewacja nr 2

A-15 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – elewacja nr 5

A-16 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – elewacja nr 6

PZT koncepcja ETAP III

zał. nr 4-Program Funkcjonalno-Użytkowy

zał. nr 5 – Wzór umowy

zał. nr 6 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

zał. nr 7 – oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 8 – oświadczenie wykonawcy dot. braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

zał. nr 9 – wykaz usług

zał. nr 10 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej