Termin składania ofert upłynął 19-10-2020r. o godz. 10:30

pliki do pobrania:

Informacje w zakresie art.86 ust.5 PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty

ogłoszenie o zamówieniu – opublikowano uprzednio w BZP z dnia 09-10-2020r. pod nr 595536-N-2020

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – opublikowano uprzednio w BZP pod nr 540197512-N-2020 z dnia 09-10-2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-opis przedmiotu zamówienia

zał.3-wzór umowy

zał.4-Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał.5-Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał.6-Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał.7-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23