Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Kardiomonitor z defibrylatorem – 8 zestawów, zadanie nr 2: Aparat EKG z przesyłaniem danych – 3szt., zadanie nr 3: Respirator medyczny – 1szt.

Termin składania ofert upłynął 21-09-2020r. o godz. 10:30

pliki do pobrania:

PROTOKÓL Z SESJI OTWARCIA OFERT – Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – zadanie nr 2: Aparat EKG z przesyłaniem danych – 3szt.

Informacje z art.92 ust.1 pkt. 1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty dla zadań 1 i 3

 

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane uprzednio w BZP_nr 582924-N-2020 z dnia 09-09-2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2.1 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry: CZĘŚĆ I

zał. nr 2.2 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry: CZĘŚĆ II

zał. nr 2.3 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry: CZĘŚĆ III

zał. nr 3 – Wzór umowy

zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał. nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23