Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Diatermia chirurgiczna typu „ligasure” – 1szt; zadanie nr 2: Diatermia chirurgiczna – nóż elektryczny – 1szt; zadanie nr 3: Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – ilość: 2

Termin składania ofert upłynął 23-09-2020r. o godz. 10:30

pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT – Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – dotyczy zadania nr 3: Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – ilość: 2

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – zawiadomienie o wyborze oferty

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 3 – dotyczy zad. nr 1: Diatermia chirurgiczna typu „ligasure” szt.1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 4 – dotyczy zad. nr 2: Diatermia chirurgiczna – nóż elektryczny – 1szt.

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 5

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 6

ogłoszenie o zamówieniu-opublikowano uprzednio w BZP pod nr 584173-N-2020 z dnia11-09-2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2.1 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry: część I

zał. nr 2.2 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry: część II

zał. nr 2.3 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry: część III

zał. nr 3 – Wzór umowy

zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał. nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23