Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: stół zabiegowy z osprzętem

Termin składania ofert upłynął 24-09-2020r. o godz. 10:30

pliki do pobrania:

protokół z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej

 

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał. nr 3 – wzór umowy