Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości  i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”

Termin składania ofert upłynął 27-11-2020r. o godz. 11:30

pliki do pobrania:

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt.1 i 5-7 PZP_ wybór oferty

Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

odpowiedzi na skierowane zapytania – nr 1

odpowiedzi na skierowane zapytania – nr 2

ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP pod nr 612410-N-2020 z dnia 19-11-2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał.3-wzór umowy

zał.4-oświadczenie_przesłanki wykluczenia

zał.5-oświadczenie_spełnianie warunków

zał.6-oświadczenie_brak zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał.7-oświadczenie_grupa kapitałowa