Loga funduszy Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Europejski Fundusz Społęczny

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zrealizował umowę COVID. 19.07.06 z dnia 27.10.2020r. dotyczącą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą pomiędzy Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie a SP ZZOZ w Pionkach o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. 

Na warunkach określonych w umowie SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zrealizował zadanie polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników (część A grantu) oraz zakupie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (część B grantu).

Łączna wysokość zrealizowanego grantu wynosi 335 449,22 zł z tego:

część A grantu w wysokości 306 275,60 zł

część B grantu w wysokości 29 173,62 zł

Realizację rzeczowo-finansową Projektu zakończono 12.11.2020r.