Poniżej udostępniamy dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Przed uzupełnieniem dokumentów prosimy zapoznać się z wyjaśnieniami poniżej.

 

1. Kiedy nie jest potrzebne skierowanie do placówki opiekuńczej?

Wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie nie są wymagane w momencie, gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu pacjenta w ZOL. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia osoby chorej w zakładzie opiekuńczym.

 

2. Czy składając dokumenty trzeba zdecydować się na jedną, konkretną placówkę?

Od dnia 01 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady składania dokumentów i rejestracji do kolejek oczekujących. Obecnie, zgodnie ze zmianami w ustawie systemowej dokonanymi na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138) pacjent ma obowiązek składania wyłącznie oryginałów dokumentacji kierującej do ZOL tylko do jednej, wybranej przez siebie placówki.
W sytuacji, gdy w chwili składania dokumentów dostępne są tylko ich kopie, pacjent ma obowiązek w terminie 14 dni roboczych dostarczyć oryginalną dokumentację kierującą do ZOL, pod rygorem skreślenia z listy osób oczekujących. Po upływie tego terminu świadczeniodawca może samodzielnie skreślić pacjenta z kolejki osób oczekujących

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby wymagającej leczenia i opieki w ZOL nie pozwala na świadome podjęcie decyzji o ubieganiu się o przyjęcie, a jednocześnie nie posiada ona opiekuna prawnego, zgodę na umieszczenie w placówce może wyrazić Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania chorego.

 

3. Jak długo pacjent może przebywać w ZOL?

W ZOL pacjent może przebywać czasowo. Decyzję o przedłużeniu pobytu chorego na kolejny okres podejmuje kierownik w porozumieniu z lekarzem zakładu opiekuńczego. Chory przebywa na oddziale do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może funkcjonować z niewielką pomocą osób bliskich lub samodzielnie w domu. W każdym momencie krewni mogą wypisać pacjenta na własne życzenie. Trzeba pamiętać, że ZOL to nie to samo co Dom Pomocy Społecznej. Zakład opiekuńczy jest przeznaczony dla osób wymagających nadzoru specjalistycznego, mających określone problemy zdrowotne oraz istotne niedobory w samoopiece. Nie mogą wiec trafiać do niego osoby kwalifikujące się do Domów Pomocy Społecznej, albo u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna. Chorzy w placówce opiekuńczej nie są zakwaterowani bezterminowo, a Zakład ma obowiązek wypisać pacjenta do domu w przypadku poprawy stanu zdrowia powyżej 40 punktów oceny skali Barthel.

Zgodę na przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

 

DO ZAKŁADU NIE PRZYJMUJE SIĘ PACJENTÓW, JEŻELI PODSTAWOWYM WSKAZANIEM JEST CHOROBA NOWOTWOROWA, CHOROBA PSYCHICZNA LUB UZALEŻNIENIE – W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU

 

Zestaw dokumentów wymaganych do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pionkach:

1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.

3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

4. Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego wg skali Barthel.

5. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:

a) decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty;
do decyzji załącza się zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami

lub

b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej; do decyzji można dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład.

6. Oświadczenie – zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

7. Deklaracja wyboru placówki opiekuńczej.

8. Dane osobowe.

9. Ksero kopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.

10. Zaświadczenie o numerze rachunku bankowego osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL.

11. Oświadczenie-zgoda na wykonanie szczepień ochronnych.

12. Zaświadczenie od lekarza prowadzącego o przyjmowanych aktualnie lekach wraz z ich dawkowaniem

 

UWAGA:

Proszę zwrócić uwagę, aby na dokumentach były pieczątki z Regonem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a na Skierowaniu pieczęć z VII i VIII kodem resortowym

 

Dokumenty: