KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w PIONKACH

Adres- ul. Henryka Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki

NIP  – 812 16 49 620    REGON – 670140015

Telefon stacjonarny  – 48 612 13 81 wew. 101

e-mail – spzzoz@spzzozpionki.pl

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Mateusz Szczypior

tel. 48 612 13 81 wew. 101

e-mail ochronadanych@spzzozpionki.pl

 

3) Dane osobowe są przez Panią/Pana podawane bezpośrednio w  momencie zgłoszenia. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pani/Pana dane osobowe mogą być uzyskane od Pani/Pana osób bliskich.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zdrowotnych oraz rejestracji pobytu Pani/Pana w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej na podstawie art. 25 ustawy z dn. 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r poz. 1127 ze zmianami).

5) Pani/Pana dokumentacja medyczna może być udostępniana podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dn. 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r poz. 1127 ze zmianami).

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dn. 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczącego czasu przechowywania dokumentacji medycznej.

8) Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  5. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane dla prowadzenia jej/jego dokumentacji medycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r poz. 1127 ze zmianami) oraz rozliczenia usług zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

*