Dostawy gazów medycznych

Termin składania ofert upłynął 05-04-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  Zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty zał.1-formularz ofertowy zał.2-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia zał.3-wzór umowy...

Medyczne produkty jednorazowe do iniekcji, infuzji i transfuzji

Termin składania ofert upłynął 07-04-2022r. o godz. 10:00 Informacja – sprostowanie omyłki pisarskiej: W treści zaproszenia do złożenia oferty omyłkowo wskazano numer postępowania: SPZZOZ-ZP-12/2022) Właściwy numer postępowania to: SPZZOZ-ZP-13/2022   pliki do pobrania:  zawiadomien...

Anestezjologiczne materiały jednorazowe

Termin składania ofert upłynął 04-04-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  Zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał.1-formularz ofertowy zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmi...

Dostawy leków

Termin składania ofert: 28-02-2022r. , do godziny 11:00   pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty zał.1-formularz ofertowy zał.2A-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia – zadanie 1 zał.2B-formu...