Termin składania ofert upłynął 05-12-2022r. o godz. 11:30

Kwota na sfinansowanie zamówienia: 120 000,00 zł

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1-formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 2-oświadczenie sankcyjne

zał.3A-wzór umowy_dzierżawa

zał.3B-wzór umowy_dostawy

zał.4-ochrona danych osobowych-RODO