ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

I. Konkurs przeprowadza się w oparciu o: ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

II. Wymagania konieczne dotyczące kandydata:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające:
• prawo wykonywania zawodu lekarza w RP,
• tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
• wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
• co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie
• nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie

III. Wymagania dodatkowe:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej 2 letni staż pracy w podmiotach leczniczych na stanowisku kierowniczym.

IV. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, opatrzone imieniem
i nazwiskiem oraz numerem telefonu wraz z załącznikiem, przedstawiającym pisemne opracowanie propozycji głównych kierunków działań dotyczących funkcjonowania SPZZOZ w Pionkach.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia);
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
4. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej, 26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29. Decyduje data wpływu oferty.
2. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej”.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku do godz. 14:45.

VI. Kandydatom na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa udostępnia się materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego. Materiały udostępnione są do wglądu w Sekretariacie SPZZOZ w Pionkach przy ul. Sienkiewicza 29 w dniu powszednie w godzinach od 7.30 do 15.00.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatów nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert konkursowych.
2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: SP ZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29.
3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SP ZZOZ
w Pionkach.
4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani telefonicznie.
7. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szpitala.
8. Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie do 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
9. Dokumenty osób, które nie zostaną wybrane przez komisje konkursową zostaną komisyjnie zniszczone, jeśli osoby biorące udział w konkursie nie wystąpią o zwrot tych dokumentów w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

 

 

VIII. Warunki pracy
1. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej na okres 6 lat. Decyzję co do formy zatrudnienia ostatecznie podejmie Dyrektor SPZZOZ w Pionkach.
Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej.

 

Inspektor ochrony danych:
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
iod.mateusz.szczypior@gmail.com
Cel i podstawa przetwarzania: która może zostać odwołana w każdym czasie.
Państwa dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu, tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Samodzielnego publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej oraz członkowie Komisji Konkursowej.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe, zgromadzone w toku postępowania konkursowego, będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:
• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• Prawo do usunięcia danych osobowych;
• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych: Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie-zgodnie z §12 ust. 1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Nie podanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

Informacja o wynikach konkursu