Termin składania ofert upłynął 09-09-2020r. o godzinie 09:30

pliki do pobrania:

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dotyczy zadań 1-4

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dotyczy zadań 5, 6 i 7

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dotyczy zadań 8 i 9

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (tj. informacji zawartych w protokole z sesji otwarcia ofert), przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 – wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga: Oświadczenie składane jest w oryginale.

  • W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 3

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 4

ogłoszenie o zamówieniu nr 578660-N-2020_opublikowane uprzednio w BZP z dnia 28-08-2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Formularze asortymentowo-cenowe zadań

zał. nr 3 – Wzór umowy

zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

zał. nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23