– w ramach realizacji zadania: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II

Termin składania ofert upłynął 13-01-2021r. o godz.11:45

pliki do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_09.02.2021r.

Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt.1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty

Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie

ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP z dnia 30.12.2020r. pod nr 776087-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 3 – Koncepcja Programowo-Przestrzenna_wariant 2

zał. nr 3-cz.II.rysunki WARIANT 2:

A-01 RZUT POZIOM -1 – inwentaryzacja koncepcja WARIANT 2

A-02 RZUT PARTERU – inwentaryzacja koncepcja WARIANT 2

A-03 RZUT PIĘTRO 1 – inwentaryzacja koncepcja WARIANT 2

A-04 RZUT PODDASZA – inwentaryzacja koncepcja WARIANT 2

A-05 RZUT DACHU – inwentaryzacja koncepcja WARIANT 2

A-06 OBRYS BUDYNKÓW SZPITALA etap I+ etap II, III

A-07 RZUT PIWNICY (poziom – 1) – koncepcja ETAP II, ETAP III WARIANT 2

A-08 RZUT PARTERU (poziom 0) – koncepcja ETAP II, ETAP III WARIANT 2

A-09 RZUT 1 PIĘTRA (poziom +1) – koncepcja ETAP II, III WARIANT 2

A-10 RZUT 2 PIĘTRA (poziom +2) – koncepcja ETAP II, III WARIANT 2

A-11 RZUT DACHU – koncepcja ETAP II, III WARIANT 2

A-12 UPROSZCZONY PRZEKRÓJ WYSOKOŚCIOWY pomiedzy poszczególnymi budynkami – koncepcja ETAP I , ETAP II, ETAP III

A-13 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – elewacja nr 1 WARIANT 2

A-14 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – elewacja nr WARIANT 2

A-15 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – elewacja nr 3 WARIANT 2

A-16 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – elewacja nr 4 WARIANT 2

A-17 ELEWACJA POŁUDNIOWOZACHODNIA – elewacja nr 5 WARIANT 2

A-18 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – elewacja nr 6 WARIANT 2

PZT KONCEPCJA ETAP II WARIANT 2

zał. nr 4 – Program funkcjonalno-użytkowy

zał. nr 5 – wzór umowy

zał. nr 6 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

zał. nr 7 – oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 8 – oświadczenie wykonawcy dot. braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

zał. nr 9 – wykaz usług

zał. nr 10 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej