Teczka - zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I”

Termin składania ofert upłynął 23-06-2020r. o godz. 12:30

pliki/ dokumenty do pobrania:

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART.92 UST.2 USTAWY PZP- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI W TREŚCI PROTOKOŁU Z SESJI OTWARCIA OFERT – dot. dokumentu: Informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

Informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr 540102151-N-2020 opublikowane uprzednio w BZP w dniu 10-06-2020r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ – TERMINY

ODPOWIEDZI NA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIA

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 3

Dodatkowe informacje do PZT

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 4

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 5

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 6

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – dot. odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania nr 6 z dnia 15-06-2020r.

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 7

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 8

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 9

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 10_cz.I

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 10_cz.II

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 11

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 12

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 13

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 14

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 15

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 16

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane uprzednio w BZP nr 544131-N-2020 z dnia 26-05-2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załącznik nr 1 – Formularz oferty

załącznik nr 2 – wzór umowy

załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 3A – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy dot. osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23

załączniki od 8-20 do SIWZ

załącznik nr 21 – projekt wykonawczy z załącznikami